Αίτηση υποτροφίας στα σεμινάρια C.LA.S.S. 2018

 
 • Το ερωτηματολόγιο δεν αποτελεί τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων και η συμπλήρωσή του αποσκοπεί αποκλειστικά στη διερεύνηση του γενικότερου προφίλ των υποψηφίων μας. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με γνώμονα την μεγιστοποίηση του παρεχόμενου προς τη χειρουργική κοινότητα οφέλους.

  Παρακαλώ συμπληρώστε Όλα τα παρακάτω πεδία.

 • Τωρινή θέση εργασίας

 • Προηγούμενη θέση εργασίας

 • Συνολικός αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων ανά έτος

 • Συνολικός αριθμός Λαπαροσκοπικών χειρουργικών επεμβάσεων ανά έτος

 • Συνολικός αριθμός κολεκτομών ανά έτος

 • Καταλληλόλητα τωρινού χώρου εργασίας για πραγματοποίηση λαπαροσκοπικών τεχνικών

 • Βεβαιώνω ότι είμαι διαθέσιμος σε όλες τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων C.LA.S.S. και κατανοώ ότι η συμμετοχή μου είναι υποχρεωτική σε όλες τις επιμέρους εκπαιδεύσεις (Θεωρητικό, Πρακτικό) για την παραλαβή της βεβαίωσης συμμετοχής.

  Οι συμμετέχοντες στα C.LA.S.S. Courses θεωρούνται Υπότροφοι, δεδομένου του σημαντικού υλικοτεχνικού κόστους των Σεμιναρίων, καθώς και του προσωπικού χρόνου τον οποίο διαθέτουν οι εκπαιδευτές για την πραγματοποίηση τους.

 • Με τη συμπλήρωση και υποβολή της παρούσης φόρμας, οι συμμετέχοντες συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων/δεδομένων, που περιλαμβάνονται σε αυτή, από την Οργανωτική / Επιστημονική Επιτροπή με μοναδικό σκοπό την επιλογή των υποψηφίων, που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο C.LA.S.S 2018. Πρόσβαση στα δεδομένα θα έχουν επίσης οι χορηγοί των σεμιναρίων για λόγους αξιολόγησής του. Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων τους σύμφωνα με τα άρθρα 12-13 του Ν. 2472/1997.
 

Verification